Revo proti sexismu (nejen) národních bolševiků!

14.6.2009 9.49
V rubrice Ženy

NárodnÄ› bolÅ¡evická strana ÄŒeskoslovenska je skupina pár přátel sdružených kolem osoby pÅ™edsedy a jediného politicky kovaného národního bolÅ¡evika v ÄŒeské republice J.Radegasta. Bohužel to, že pro část členů NB je jejich participace na tomto projektu pouze recese, nijak nesnižuje nebezpečnost ideologie národního bolÅ¡evismu, který v zemi sobÄ› zaslíbené, Rusku, sdružuje tisíce příznivců a sympatizantů. Nezávislá organizace mládeže REVO jako první upozornila na vznik NBS ÄŒeskoslovenska ve svém článku . Tenkrát začali NB fungovat jako paralelní struktura ke zruÅ¡enému Komunistickému svazu mládeže, ostatnÄ› J.Radegast byl dlouholetým členem KSM a po jeho zákazu a rozpadu jen „upgradoval“ svůj stalinismus na národní bolÅ¡evismus. Slovo upgradoval je myslím na místÄ›, protože stalinismu (a národnímu socialismu – nacismu) se národní bolÅ¡evismus podobá patrnÄ› nejvíce, ačkoliv jeho koÅ™eny leží mimo obÄ› zmínÄ›né ideologie. Současný pÅ™edseda nebyl jediný, časem k nÄ›mu pÅ™eÅ¡li minimálnÄ› další dva bývalí členové KSM.

Pokračování »

4 komentáře

Vítězem globalizace je neoliberální bílá maskulinita!

22.4.2009 21.13
V rubrice Antikapitalistické hnutí, Ženy

V Ãºterý 21.dubna se na půdÄ› Karlovy univerzity v Praze uskutečnila zajímavá pÅ™ednáška na téma globalizace, odporu proti ní a feminismu. Jak jdou tyto vÄ›ci dohromady? Mladá socioložka Marta Kolářová, v současné dobÄ› pracovnice Sociologického ústavu Akademie vÄ›d ÄŒR, na toto téma sepsala celou knihu. Jmenuje se „Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika“. Kolářová se specializuje na vztah globalizace a radikálních sociálních hnutí, pÅ™edevším pak na feministickou kritiku globalizace. V podvečerních hodinách zaplnilo místnost genderovÄ› vyrovnané publikum pÅ™ibližnÄ› 40 studentů a studentek a mohlo se začít.

Pokračování »

20 komentáře

Argumenty antifeministek, naše odpověď

16.4.2009 7.26
V rubrice Ženy

Již dříve jsme publikovali články, které se týkaly feminismu. Byly zde i pokusy uvést ideu feminismu na správnou cestu, avÅ¡ak stále mají pseudo a antifeministické stránky velký vliv. Rozhodli jsme se tedy shrnout nejzákladnÄ›jší teze anti a pseudo feministek a feministů a vyÅ™knout proti nim antitezi, jak se patří co nejobjektivnÄ›ji, a tak uvést vÄ›c na správnou míru. ÄŒerpali jsme zejména ze stránek www.stopfeminis­mu.cz a také z feministicky se tvářících stránek www.feministky.cz, které zjevnÄ› slouží jako něčí „legrace“ nebo provokace, ale bohužel mohou zejména u mladých lidí vyvolat o skutečných cílech feminismu velmi zkreslenou pÅ™edstavu.

Pokračování »

Jeden komentář

Revoluční myšlenky: V. I. Lenin: Mezinárodní den pracujících žen

23.3.2009 23.19
V rubrice Revoluční myšlenky, Ženy

Dalším z avizované série článků k otázce ženského osvobození a jeho místa v revolučním dÄ›lnickém hnutí se jeÅ¡tÄ› jednou vracíme k významu Mezinárodního dne (pracujících) žen. Zatímco již zveÅ™ejnÄ›ný článek Alexandry Kollontajové se vÄ›noval objasňování funkce tohoto svátku pÅ™evážnÄ› muži formovanému a řízenému dÄ›lnickému hnutí v dobÄ›, kdy tradice svátku byla jeÅ¡tÄ› v plenkách, dva Leninovy články z Pravdy, napsané k Mezinárodnímu dni žen v letech 1920 a 1921, vypovídají o tom, s jakou odhodlaností, upřímností a zápalem se ženského osvobození chopila první sovÄ›tská dÄ›lnická republika v dÄ›jinách svÄ›ta. Pokračování »

Žádný komentář

Revoluční myšlenky: Raja Dunajevská: Ženské osvobození tehdy a dnes

12.3.2009 7.45
V rubrice Revoluční myšlenky, Ženy

Druhým článkem avizované série kratších prací s tématikou postavení žen v třídních společnostech, ženské emancipace a účasti žen v revolučních hnutích je práce Raji Dunajevské z roku 1971, která hovoří o inspiracích amerického Hnutí za osvobození žen (WLM) a pÅ™ipomíná jak jeho koÅ™eny v â€žÄernoÅ¡ské dimenzi“ a protiotrokářský­ch společnostech, tak vzájemné ovlivňování tohoto hnutí s evropským marxismem a svÄ›tovým revolučním hnutím. Ovzduší dÄ›lnické revoluce bylo vždy naplnÄ›no také osvobozením žen a bojem porobených etnik a národů. Do tÄ›chto úvah zapojuje Dunajevská i postavu Rosy Luxemburové, která v sobÄ›, navzdory nepochopení národní otázky,  spojila roli velké revolucionářky i velké bojovnice za ženskou emancipaci.

Pokračování »

Žádný komentář

Revoluční myšlenky: Alexandra Kollontajová: Den žen

10.3.2009 2.01
V rubrice Revoluční myšlenky, Ženy

U příležitosti Mezinárodního dne pracujících žen, slaveného dne 8. bÅ™ezna, pÅ™ichází REVO s menší sérií článků vÄ›novaných tomuto tématu. Prvním z nich je článek ruské revolucionářky Alexandry Kollontajové, napsaný právÄ› k objasnÄ›ní významu Dne žen, za jehož vyhlášení tehdy bojovaly socialistické organizace a zejména socialistky a dÄ›lnice samotné. Kollontaiová v Älánku ilustruje, jak osvobození žen tvoří nedílnou a nutnou součást boje za zruÅ¡ení třídní utlačovatelské společnosti a jak naopak otázka vztahu ke kapitalismu vytváří objektivní propast mezi zájmy socialistických dÄ›lnic a buržoasních sufražetek v Å¾enském emancipačním hnutí.

Pokračování »

Žádný komentář

Feminismus - povinnost každé ženy, volba každého muže

21.1.2009 0.27
V rubrice Ženy

Feminismus je pro mnoho lidí dodnes velmi neatraktivní pojem. Zeptáte-li se samotných žen, zda jsou feministkami, mnohdy na vás pohlédnou tak, jako byste jim právÄ› Å™ekli nejohavnÄ›jší nadávku. Tento odpor ze strany lidí vyvÄ›rá právÄ› z neznalosti feministické filosofie. Mnohdy si lidé pod feministkou pÅ™edstaví frigidní, lesbickou mužatku, pohrdající opačným pohlavím. Je nutné si tedy hned na začátku položit otázku: „Co je feminismus?“ Feminismus je ekvivalentem emancipace, protože dneÅ¡nímu svÄ›tu, i když si to mnoho lidí nechce pÅ™ipustit, stále vládne Å¡ovinismus. Feminismus je pokrokové smýšlení o tom, že by si mÄ›ly být ženy s muži rovny, a proto se feministkami a feministy stávají pokrokoví lidé.

Pokračování »

7 komentáře

Ženy v náboženství

18.11.2008 23.19
V rubrice Ženy

Tak jako v mnoha oblastech života se diskriminace žen projevuje i v náboženství, které je podřízené patriarchální společnosti. Ale informace které nám pÅ™edkládají media v souvislosti s dneÅ¡ní islamofobií bývají mnohdy zkreslené a nÄ›kdy jsme dokonce zámÄ›rnÄ› desinformováni, abychom byli manipulováni. Tak jako muslimové dnes diskriminují ženy, tak je diskriminují i kÅ™esÅ¥ané, židé apod. A protože tato tÅ™i náboženství jsou dnes nejvíce spekulovaná, budu psát o jejich postoji k Å¾enám. Společného mají napÅ™. i to, že to jsou monoteistická náboženství (a nejvíce intolerantní), kde vůdčí postavení mají téměř výhradnÄ› muži.

Pokračování »

33 komentáře