POZNEJ SVÉHO NEPŘÍTELE - Pod maskou humanity

1.3.2009 12.51
V rubrice Kapitalismus bez masky, Made in USA

Co se skrývá za maskou humanity?PÅ™edstavuje se jako nezisková, nevládní a obecnÄ› prospěšná společnost, která funguje v oblasti humanitární pomoci trpícím lidem, bojuje proti rasismu a sociálnímu vyloučení v ÄŒesku a upozorňuje na poruÅ¡ování lidských práv v tzv. nedemokratických zemích. S trochou nadsázky by snad nÄ›kdo mohl říci, že jde o Äeskou obdobu Amnesty international. To by ale byla velká mýlka! Daleka toho být liberální humanitární organizací bojující za své poslání mnohdy proti nepřízni vládců, padni komu padni, je totiž společnost ÄŒlovÄ›k v tísni pevnou součástí dneÅ¡ních mocenských – politických, bezpečnostních a mediálních struktur a pracuje v intencích nejvÄ›tšího poruÅ¡ovatele lidských práv na svÄ›tÄ› (tj. americké vlády) na destabilizaci Kuby a na PR pro Američany vedené války a výstavbu vojenských základen.

Pokračování »

3 komentáře

Soukromí zabijáci v privatizované válce

14.10.2007 17.46
V rubrice Kapitalismus bez masky

soukromí vojáciJestliže bývalý prezident Spojených států, Bill Clinton, musel svého času Å™eÅ¡it skandál Whitewater, týkající se jakýchsi podivných půjček na nemovitosti, pak na současného prezidenta George Bushe právÄ› padá skandál Blackwater, týkající se ale docela jiného zločinu. Tím zločinem je masová vražda neozbrojených civilistů v hlavním mÄ›stÄ› okupovaného Iráku, Bagdádu, a pachatelem tohoto zločinu je právÄ› zmínÄ›ná Blackwater resp. Blackwater USA. A s kým že máme tu ? S nejvÄ›tší soukromou armádou na svÄ›tÄ›, která se významným způsobem podílí na okupaci a zločinech (nejen) v Iráku a jejíž vedení má blízko jak k republikánské administrativÄ› George Bushe tak i k americké kÅ™esÅ¥anské extrémní pravici.

Pokračování »

2 komentáře

Chemicko-farmaceutický kartel: cesta přes Osvětim k Evropské Unii (díl 1.)

29.9.2007 14.09
V rubrice Kapitalismus bez masky

Účast nejvÄ›tších průmyslových, bankovních a obchodních společností a koncernů na financování nacistů pÅ™ed i po jejich uchopení moci a v dobÄ› přípravy druhé svÄ›tové války je naprosto neoddiskutovatelnou skutečností. Jednou z firem, která se pÅ™i financování NSDAP a vyzbrojování TÅ™etí říše v přípravÄ› na svÄ›tovou válku angažovala nejvíce, byl koncern IG Farbenindustrie. IG Farben byl nejenom pÅ™i zajiÅ¡Å¥ování dodávek pohonných hmot, maziv a dalších chemikálií nÄ›mecké armádÄ›, ale i pÅ™i budování OsvÄ›timi a nelidských pokusech na vÄ›zních a pÅ™edevším u výroby Cyklonu B, smrtící látky osvÄ›timských plynových komor. PÅ™es tyto skutečnosti vÅ¡ak vedoucí činitelé firmy, včetnÄ› nÄ›kolika odsouzených válečných zločinců, zaujali po válce klíčová místa v nÄ›meckém chemickém a farmaceutickém průmyslu a prostÅ™ednictvím patentových práv a nominací svých politických loutek získali kontrolu nad dneÅ¡ní Evropou.

Pokračování »

Jeden komentář

Krátká smrt, stabilní zisk!

27.12.2006 21.00
V rubrice Kapitalismus bez masky

sirotci AIDS v Jižní AfriceJedním ze zločinů kapitalistického systému založeného na výrobÄ› pro zisk a na pÅ™ehlížení veÅ¡kerých lidských potÅ™eb (nelze-li z nich generovat zisk), včetnÄ› nejzákladnÄ›jšího práv, práva na život, je to, že kvůli zájmům farmaceutických korporací musí tisíce a statisíce lidí umírat na nemoci, a to i tehdy, když léky na nÄ› jsou k dispozici. Jsou mezi nimi jak nemoci typu AIDS, tak i v naÅ¡ich podmínkách lehce léčitelné nemoci jakou je chÅ™ipka.

Pokračování »

Žádný komentář

Hrůzy Pinochetova Chile: Očití svědci vypovídají…

20.12.2004 23.28
V rubrice Kapitalismus bez masky

V tomto příspÄ›vku jsou publikovány výpovÄ›di očitých svÄ›dků brutality Pinochetovy vojenské diktatury v Chile, tak jak byly zachyceny autory dokumentárních knih, novináři nebo vyÅ¡etÅ™ovateli UN. Na konci příspÄ›vku jsou uvedeny webové adresy, kde je možné získat další informace o vraždách a mučení, jehož se Pinochetův režim s aktivní podporou USA a Británie dopouÅ¡tÄ›l. Brzy pÅ™ibude další dokumentace vÄ›novaná tomuto režimu, která se zaměří na tzv. operaci Condor, svým rozsahem a počtem obÄ›tí jednu z nejvÄ›tších nadnárodních, státnÄ› teroristických operací, nejen na americkém kontinentÄ›. Pokračování »

15 komentáře