ProAlt k údajům o vývoji ekonomiky

13.3.2011 15.00
V rubrice Aktuálně, Ekonomika

penizeÄŒeský statistický úřad (ÄŒSÚ) zveÅ™ejnil ve stÅ™edu vybrané údaje o zamÄ›stnanosti a vývoji mezd v ekonomice ÄŒeské republiky za 4. čtvrtletí roku 2010. ZveÅ™ejnÄ›né údaje ilustrují základní tendence, kterými by se podle vlády Petra Nečase mÄ›la vydat ÄŒeská republika v dalších letech. V roce 2010 pÅ™itom jeÅ¡tÄ› nebyly plnÄ› realizovány neoliberální reformy, ke kterým se vláda hlásí.

PÅ™edběžný odhad růstu HDP je na úrovni 2,9 %, reálné mzdy vÅ¡ak poklesly o 1,2 %. Mimořádnými poklesy reálných mezd byly postiženy mj. oblast vzdÄ›lávání (-7,7 %) a státní správy (-5,5 %). Zároveň se snížil počet zamÄ›stnaných o 46 000 osob. Z uvedených údajů je zÅ™ejmé, že zamÄ›stnanci nejenže neparticipují na růstu HDP, ale růst HDP je naopak provázen poklesem jejich příjmů. Tato tendence, charakterizovaná růstem ziskovosti pÅ™edevším finančního sektoru na úkor odměňování zamÄ›stnanecké práce, je alarmující. Bude-li se prohlubovat, povede k rozvrácení nejen makroekonomické stability zemÄ›, ale i k naruÅ¡ení sociálního smíru, což ohrozí fungování zemÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Nečasova kouzla se statistikou

11.1.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Domácí dění, Ekonomika

Necas

Premiér Nečas si oblíbil hájit své kroky poukazováním na statistická data, která na první pohled svÄ›dčí o Ãºspěšnosti pravicových vlád. Nedávno dokonce prohlásil, že za Topolánkovy vlády (kde byl Nečas ministrem práce a sociálních vÄ›cí) reálné příjmy rodiny s dÄ›tmi vzrostly za rok 2008 o 4 %, a že pravicové vlády tudíž nejsou asociální. Tyto počty se vÅ¡ak ukážou být odtržené od reality pÅ™i nahlédnutí do materiálu Ministerstva práce a sociálních vÄ›cí, tedy jeho vlastního bývalého úřadu.

Na základÄ› statistik ÄŒeského statistického úřadu autoÅ™i studie spočetli, že nominální čisté příjmy domácností s dÄ›tmi mezi lety 2007 až 2009 skutečnÄ› mírnÄ› rostly (tak jako v pÅ™edeÅ¡lých letech), konkrétnÄ› se zvýšily z 9 239 na 10 455 korun. PodstatnÄ›jší je vÅ¡ak ukazatel meziročního indexu měřený v procentech na jednoho člena domácnosti. PÅ™ipomeňme, že v roce 2006 se tento index u domácností s dÄ›tmi zvýšil oproti pÅ™edeÅ¡lému roku o rekordních 7 %. A jak si vedl po nástupu Nečase? V roce 2007 index klesl na 108,7 %, v roce 2008 se jen nepatrnÄ› zvýšil na 109,7 % a konečnÄ› v roce 2009 doÅ¡lo k jeho strmému poklesu na 103,1 %.

Pokračování »

Žádný komentář

Irsko se blíží bankrotu!

30.11.2010 10.00
V rubrice Aktuálně, Ekonomika

irsko

Co za to může? Pravicové reformy!

V Irsku žije zhruba 4,3 milionu obyvatel. A ty nyní čekají těžké časy. Irsko se totiž dostalo do velké ekonomické a politické krize. Premiér Cowen musel slíbit, že v lednu rozpustí parlament a vyhlásí pÅ™edčasné volby. Jeho vláda totiž souhlasila s pÅ™ijetí zahraniční pomoci, která byla ale podmínÄ›na novými Å¡krty a reformami. Irové dostanou pomoc v hodnotÄ› okolo 90 miliard eur, tedy 2,2 biliónu korun! To je podobná částka, jakou dostalo vloni Řecko (110 miliard eur).

Jak se ale vlastnÄ› Irsko do problémů dostalo? MÄ›lo moc Å¡tÄ›drý sociální systém? Nikoli! Hlavní chybou Irska bylo razantní snížení daní, které sice na chvíli pÅ™ilákalo investory, ale dlouhodobÄ› výraznÄ› snížilo příjmy státního rozpočtu. Pravicová vláda také v minulých letech omezovala vliv odborů, provádÄ›la privatizace a ruÅ¡ila regulační omezení bankovního sektoru. Za své razantní reformy si tehdy Irsko vysloužilo chválu ekonomických expertů. Dnes je díky nim blízko bankrotu.

Pokračování »

4 komentáře

Pozvánka na konferenci: Státní dluh - ekonomický problém nebo mocenský nástroj?

20.10.2010 10.00
V rubrice Aktuálně, Ekonomika

dluh ProAlt, iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ, Vás zve na panelovou diskusi na téma: Státní dluh – ekonomický problém nebo mocenský nástroj?

Kdy? V pondÄ›lí 25. října 2010 od 17.00 hodin

Kde? V K-centru na Senovážném námÄ›stí 23, zasedací místnosti č.16

Diskuse bude rozdÄ›lena do dvou bloků, první bude vÄ›nován mezinárodním aspektům problematiky, druhý aspektům národním. Trvání každého bloku cca 90 minut. V jednotlivých blocích vystoupí následující panelisté:

Mezinárodní panel:

Tomáš Tožička, Česko proti chudobě

Jiří Silný, Ekumenická akademie

Ilona Švihlíková, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Ondřej Lánský, ProAlt

Národní panel:

Jaroslav Ungerman, ÄŒMKOS

Jiří Šteg, ProAlt

Yasar Abu Ghosh, Fakulta humanitních studií UK

PÅ™edpokládaný závÄ›r je ve 20.00 hodin.

Žádný komentář

Kdo může za řeckou krizi?

16.5.2010 13.00
V rubrice Aktuálně, Ekonomika

greece

Druhým článkem z naší chystané tetralogie o Å˜ecku je rozhovor s ekonomkou Ing. Ilonou Å vihlíkovou Ph.D. o tom, že Å™eckou krizi zdaleka nezpůsobili jen sami Řekové. Na obrázku je Å™ecký premiér Papandreu utahující opasek své zemÄ› na pokyn nejsilnÄ›jšího hráče eurozóny…

Dobrý den Ilono. Děkujeme, že jste si našla čas na rozhovor. Klíčovým celoevropským tématem se v uplynulých týdnech stalo Řecko a jeho neúnosná ekonomická situace. Co tuto krizi vlastně způsobilo?

Důvodem Å™ecké ekonomické krize je soubÄ›h hned nÄ›kolika negativních faktorů. Nejvíce se dozvíme pÅ™i komplexním pohledu na delší časovou Å™adu struktury Å™eckých státních výdajů a příjmů. Výdaje jsou vysoké, to je pravda, ale vzhledem ke struktuÅ™e Å™ecké ekonomiky tam plní stát roli zamÄ›stnavatele poslední záchrany. Pokud by v Řecku nepracovalo tolik lidí ve státní sféře, byly by zkrátka nezamÄ›stnaní, protože soukromý sektor nedokáže vytvoÅ™it dostatek pracovních míst. PÅ™itom i tak už má zemÄ› nezamÄ›stnanost pÅ™es 10%.

Pokračování »

16 komentáře

Rozpočet není výhrou občanů

7.1.2010 8.31
V rubrice Aktuálně, Domácí dění, Ekonomika

Tak nám byl ve stÅ™edu 9. prosince 2009 schválen rozpočet na příští rok! Jeho schvalování můžeme brát jako další vítÄ›zství parlamentní levice, pÅ™edevším té sociálnÄ› demokratické, které se podaÅ™ilo prosadit vÄ›tÅ¡inu svých pozměňovacích návrhů navzdory obvyklým plivancům poražené pravice o â€žsocialis­tickém populismu“, „rozpočtové neukáznÄ›nosti“ a „nakročení maďarskou cestou“. Potěší, že demonstrující zástupci nejrůznÄ›jších ohrožených profesí dokázali získat odezvu na své protesty proti snižování jejich už tak neadekvátních platů. Rozpočet vÅ¡ak žádnou výhrou českých občanů není – je jen dalším tragikomickým pokračováním čím dál ohavnÄ›jší fraÅ¡ky s názvem kapitalistické hospodaÅ™ení a dalším důkazem neschopnosti naÅ¡ich politiků, levých i pravých, najít ten skutečnÄ› správný lék na současnou krizi. Pojďme si zeÅ¡iroka pÅ™ipomenout, co schvalování rozpočtu na příští rok pÅ™edcházelo.

Pokračování »

Žádný komentář

Kdo bude platit za kapitalistickou krizi?

24.8.2009 6.53
V rubrice Ekonomika

Celkový výkon české ekonomiky v druhém čtvrtletí roku 2009 pÅ™edstavoval v meziročním srovnání pokles HDP o 4,9%. O Äem tato statistika vypovídá? Inu, o ničem menším, než že v roce dvacátého výročí „demokracie“ a „svobody“ dosáhne „naÅ¡e“ hospodářství pravdÄ›podobnÄ› druhého nejhoršího výsledku od konce druhé svÄ›tové války (rok 1991 byl jeÅ¡tÄ› horší). BÄ›hem posledních dvaceti let doÅ¡lo k rozkradení stomiliardových hodnot v rukou státu, družstev a různých společenských organizací, k výprodeji mnoha podniků na Å¡pičkové úrovni do rukou zahraničního nadnárodního kapitálu doslova za babku a k vyklizení mnohých odbytiÅ¡Å¥ a trhů kapitálovÄ› silnÄ›jší konkurenci. Nyní tu stojíme v deÅ¡ti kapitalistické krize zmoklí, bezradní a zadlužení.

Pokračování »

26 komentáře

SZM pořádá: Seminár o finanční krizi

7.4.2009 23.58
V rubrice Ekonomika

  <img src=„http://im­g518.imageshac­k.us/img518/8680/u­vodo.jpg“ />  

2 komentáře