NE imperialistickému vojenskému útoku proti Libyi!

4.4.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ

libya

Pouze libyjský lid má právo svrhnout Kaddáfího!

V sobotu 19. bÅ™ezna začaly po nÄ›kolika týdnech jednání, ve kterých se naplno projevily velké rozdíly mezi jednotlivými imperialistickými mocnostmi, letecké útoky na Libyi. Vedou je Francie, USA a Velká Británie. Operace s názvem „Odyssey Dawn“ – „Úsvit Odysey“, se účastní také Norsko, Belgie, Kanada, Å panÄ›lsko, Dánsko či Itálie. Jedná se o nejvÄ›tší mezinárodní vojenskou intervenci v arabském svÄ›tÄ› od invaze do Iráku v roce 2003.

Mezinárodní Revoluční Organizace RIO publikuje k této události následující prohlášení, které jsme sepsali společnÄ› s naÅ¡imi přáteli z FT.

Dne 17. bÅ™ezna dala Rada bezpečnosti OSN zelenou pro letecký útok na libyjské území. Jako záminka posloužila formulace o â€žhumanitárních důvodech“ a „ochranÄ› civilního obyvatelstva“ v Benghází, srdci lidového povstání proti Kaddáfímu. Rezoluce č. 1973 opravňuje Spojené státy, Francii, Velkou Británii a další západní mocnosti, aby „pÅ™ijaly vÅ¡echna nezbytná opatÅ™ení“, která obsahují i letecké bombardování a raketové útoky z válečných lodí umístÄ›ných ve StÅ™edozemním moÅ™i k ochranÄ› povstání proti Kaddáfímu, které vypuklo v polovinÄ› února. Invaze pozemních sil byla zatím vyloučena, protože se politici obávají, aby tato operace nebyla vidÄ›na jako další imperialistická válka v muslimské zemi.

Pokračování »

8 komentáře

Za nový Egypt! Za nové Tunisko!

21.2.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ

Egypt delnici

Jaké jsou perspektivy revoluce v arabských zemích?

V posledních dvou mÄ›sících vyÅ¡li v Tunisku, EgyptÄ›, Jordánsku, Jemenu, Alžírsku a jiných arabských zemích miliony lidí do ulic demonstrovat proti diktátorským režimům. Tyto režimy, držící se u moci po desetiletí (23 let v Tunisku, 29 let v EgyptÄ›), byly otÅ™eseny. Robustní policejní síly a tajné služby (180 000 policistů v Tunisku, 1,8 mil. v EgyptÄ›) byly neschopny zkrotit revoltu. Tuniský prezident Ben Alí byl donucen opustit zemi 14. ledna, zatímco egyptský prezident Mubarak musel rezignovat 11. února.

Imperialistické síly, které ovládaly polokolonie Severní Afriky a StÅ™edního Východu po desetiletí (1), usilují o zajiÅ¡tÄ›ní toho, co nazývají „stabilita“, tzn. udržení starých režimů s minimálními personálními zmÄ›nami. Ale obzvláštÄ› v EgyptÄ› hrálo dÄ›lnické hnutí stále vÄ›tší roli v důležitých stávkách a rostoucích radikálních požadavcích. To klade otázku: jak mohou být požadavky mas za demokratická a sociální práva naplnÄ›ny? Rádi bychom pÅ™edstavili výhledy revoluce v arabských zemích z revolučnÄ› marxistického hlediska.

Pokračování »

Žádný komentář

Ať žije mobilizace mas v Tunisku!

20.1.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ

tunisiaPo dlouhých letech pozorujeme i v arabské zemi revoluční proces v plném proudu. Autoritativní režim prezidenta bin Alího si tváří v tvář mobilizaci mas neví rady. Revolta se rozpoutala kvůli nárůstu cen základních produktů, zejména potravin. RozbuÅ¡kou pro masové akce se stala demonstrativní sebevražda, když se 17. prosince upálil 26letý muž kvůli tomu, že nemohl sehnat práci.

Prezident bin Alí už uprchl ze zemÄ›. Již pÅ™edtím padla vláda a pÅ™i pokračujícím rozpadu vládnoucí strany RCD tak v Tunisku nyní panuje v podstatÄ› bezvládí. Probíhá zde nový revoluční proces, v jehož čele vÅ¡ak nestojí islamisté, jak bývalo v regionu zvykem. Revolta vypukla zdola a vedou ji mladí vysokoÅ¡koláci a mladí nezamÄ›stnaní. Mají masovou podporu mezi veÅ¡kerým obyvatelstvem, včetnÄ› dÄ›lnické třídy. Pracující z průmyslových a důlních mÄ›st již 14. ledna zorganizovali dvouhodinovou generální stávku.

Pokračování »

Žádný komentář

Třídní boj v zemi půlměsíce

12.10.2010 7.30
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Blízký východ

turecko vlajka

Jaký je význam referenda o Ãºstavních reformách v Turecku?

Turecko zapadlo do bahna krize. Vládnoucí třída zemÄ› se rozdÄ›lila: Kemalistická strana CHP, která má pÅ™evahu v armádÄ› a mezi státní byrokracií, bojuje proti konzervativní stranÄ› AKP, která kontroluje vládu a má vÄ›tÅ¡inu v parlamentu. CHP se sama vnímá jako ochránce principů Turecké republiky, založené v roce 1923 Mustafou Kemalem. Naopak AKP zastupuje rozvíjející se buržoasii, která chce moc státního aparátu omezit.

Tento konflikt je doprovázen spiknutími, procesy, mediálními kampanÄ›mi a soupeřícími mobilizacemi mas. V nedÄ›li 12.září nechá AKP probÄ›hnout referendum, které má posvÄ›tit reformu ústavy a „zdemokrati­zovat“ Turecko. CHP varuje pÅ™ed okamžitou „islamizací“. O co ale skutečnÄ› jde? Podívejme se krátce na tureckou historii.

Pokračování »

Žádný komentář

Po masakru na lodích Flotily svobody

8.6.2010 11.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ

flotila svobody

Za revoluční řešení izraelsko-palestinského konfliktu!

V Äasných raných hodinách 31. kvÄ›tna vniklo izraelské námoÅ™ní komando na palubu lodí „Flotily svobody“ pÅ™evážejících pomoc Gaze a zavraždilo pÅ™i tom pÅ™inejmenším 9 civilistů. LodÄ› pÅ™evážející 10 tisíc tun humanitární pomoci (včetnÄ› potravin, léků a stavebního materiálu) a 663 aktivistů z 37 zemí byly obsazeny v mezinárodních vodách 64 kilometrů od izraelského pobÅ™eží.

Pásmo Gazy se 1,5 milionem obyvatel, které je jedním z nejhustÄ›ji obydlených regionů na svÄ›tÄ›, je pod izraelskou blokádou od června 2007. Izraelská blokáda téměř znemožňuje rekonstrukci domů ba i pouhou lékaÅ™skou pomoc zranÄ›ným po izraelské válce v Gaze, která za sebou nechala 1400 mrtvých Palestinců. Solidární aktivisté se opakovanÄ› snaží pÅ™ekonat blokádu po moÅ™i.

Pokračování »

Žádný komentář

Reportáž z pondělního protestu proti izraelskému útoku na humanitární konvoj

31.5.2010 20.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ, RIO Česko

Za Palestinu

V pondÄ›lí 31. kvÄ›tna se v Praze od 17:00 konalo na StaromÄ›stském námÄ›stí narychlo svolané shromáždÄ›ní na protest proti včerejším otÅ™esným zločinům spáchaným pÅ™i napadení humanitární flotily izraelskou armádou. Incident si podle různých zdrojů vyžádal 9 – 19 mrtvých a desítky zranÄ›ných. Å okující také je, že k nÄ›mu doÅ¡lo v mezinárodních vodách 64 kilometrů od pobÅ™eží. Protesty zaznívají z celého svÄ›ta, turecký premiér nazval čin státním terorismem a v Istanbulu demonstrovaly tisíce lidí.

Pokračování »

9 komentáře

Protest proti izraelskému útoku na humanitární konvoj!

31.5.2010 8.00
V rubrice Aktuálně, Blízký východ

Dnes v 17:00 na Staroměstském náměstí!

konvojIzraelské námoÅ™nictvo v nedÄ›li 30.kvÄ›tna večer zaútočilo na mezinárodní flotilu, která veze do Gazy 10 tisíc tun humanitární pomoci. Å estnáct lidí bylo zabito, na 60 zranÄ›no. Ihned po zveÅ™ejnÄ›ní zprávy se konala spontánní demonstrace v tureckém Istanbulu, kde se demonstranti snažili dostat k budovÄ› izraelského konzulátu. Dnes se protestní akce uskuteční po celém svÄ›tÄ›! ZúčastnÄ›te se s námi té v Praze. V pondÄ›lí 31.5. od 17:00 na StaromÄ›stském námÄ›stí!

Více o incidentu zde:

http://www.no­vinky.cz/zahra­nicni/blizky-a-stredni-vychod/201757-izraelske-lode-zautocily-na-flotilu-s-pomoci-pro-gazu.html

http://www.czechfre­epress.cz/index­.php?option=com_con­tent&view=arti­cle&id=2259:iz­rael-zautoil-na-flotilu-svobodu-zatim-dva-mrtvi-a-asi-30-zrannych&catid=63:bliz­ky-vychod&Itemid=452

Žádný komentář