Tisková zpráva ProAltu: Stanovisko k blokádě kácení na Šumavě

3.8.2011 10.00
V rubrice Archiv

sumavaV tÄ›chto dnech se vyostÅ™uje konflikt ohlednÄ› rozsáhlého kácení v kůrovcem zasažené oblasti Ptačího potoka na ModravÄ›. Na místÄ› těžby teď proti sobÄ› stojí dÅ™evorubci vyslaní Správou Národního parku Å umava a aktivisté, kteří poukazují na nelegálnost a Å¡kodlivost masivních zásahů a snaží se jim bránit blokádou.

Iniciativa ProAlt vyjadÅ™uje podporu blokádÄ›, a to z následujících důvodů:

1. Správa Národního parku zahájila kácení, aniž byly vyjasnÄ›ny ekologické a právní argumenty. Proti sobÄ› stojí protichůdná stanoviska Správy NPÅ  na stranÄ› jedné a mnoha organizací a odborníků – napÅ™. Stínové vÄ›decké rady NPÅ , komise pro životní prostÅ™edí Akademie vÄ›d ÄŒR či PřírodovÄ›decké fakulty Jihočeské univerzity – na stranÄ› druhé. O objasnÄ›ní situace žádá dokonce Evropská komise. Blokáda brání nevratným krokům, a tak získává čas na patÅ™ičné projednání toho, co mÄ›lo být projednáno již dávno. Nejdřív by mÄ›l promlouvat zdravý rozum a argumenty, teprve pak motorové pily.

2. VýbÄ›r lokality, jakož i to, že podle dostupné obrazové dokumentace z daného místa jsou káceny i zdravé stromy, vyvolává pochybnosti, zda jde opravdu o Å™eÅ¡ení kůrovcové kalamity, anebo zda do hry vstupují i nepÅ™iznané zájmy podnikatelů a investičních skupin. Tím spíše je tÅ™eba trvat na projednání ekologických a právních aspektů.

3. Blokáda jakožto nástroj občanského protestu je zcela legitimní v situaci, kdy Správa NPÅ  opakovanÄ› podniká nevratné kroky, aniž naslouchá hlasu odborníků a veÅ™ejnosti a aniž bere ohled na právní aspekty. (PÅ™ipomeňme kvÄ›tnové použití pesticidů, jehož nezákonnost Stráský osobnÄ› pÅ™ipustil.) Naléhavost situace je umocnÄ›na tím, že MŽP k jednání na hranÄ› či za hranou zákona mlčí, nebo ho dokonce podporují.

4. Považujeme za nepÅ™ijatelné, aby pÅ™i Å™eÅ¡ení konfliktu u Ptačího potoka docházelo k používání hrubého násilí a ohrožování lidských životů. Na místÄ› je rozumná, odbornÄ› poučená diskuse, která vytvoří prostor pro vyjasnÄ›ní veÅ™ejných zájmů. MÄ›la by být zahájena bezodkladnÄ› a probíhat v atmosféře vzájemného respektu a hledání konsensu.

ProAlt si je vÄ›dom komplexnosti dneÅ¡ní situace. Je politováníhodné, že se bÄ›hem více než dvaceti let existence parku nepodaÅ™ilo vytvoÅ™it konsensus o prioritách hodnot a zájmů pÅ™i správÄ› parku, jehož součástí musí být i hlas místních obyvatel. Za tento stav jistÄ› nenese odpovÄ›dnost jen současná správa parku či vedení Ministerstva životního prostÅ™edí. Jsme nicménÄ› pÅ™esvÄ›dčeni, že konflikt probíhající v tÄ›chto dnech na Å umavÄ› dokonale zrcadlí celkový přístup vlády a vládních úředníků, který lze dennodennÄ› pozorovat nejen v případÄ› ochrany životního prostÅ™edí, ale prakticky ve vÅ¡ech oblastech – počínaje reformami v sociální a zdravotní oblasti a konče přístupem ke kulturním památkám. Jsou pÅ™ijímána unáhlená, nesystémová, nevyargumentovaná Å™eÅ¡ení, která jsou nevýhodná pro stát a pro společnost, ale naopak velmi výhodná pro vybrané podnikatele, a ta jsou poté prosazována bez jakéhokoli dialogu. Vláda urychlenÄ› podniká kroky, které ovlivní životy celých generací, či kroky zcela nevratné, aniž zvažuje stanoviska Å¡irokého spektra odborníků a odliÅ¡né názory. Nesouhlas potlačuje silou, ignorováním či ohýbáním legislativy a snahou zesměšnit anebo delegitimizovat každého, kdo pÅ™ijde s námitkou. Své postoje hájí nanejvýš omíláním demagogických frází, místo aby čelila argumentům. Tento postoj je v demokratickém státÄ› neakceptovatelný a je potÅ™eba vystupovat proti nÄ›mu pÅ™i každé příležitosti.

Iniciativa ProAlt tudíž vyjadÅ™uje podporu blokádÄ›. Požaduje okamžitÄ› ukončit kácení na Å umavÄ› a Å™eÅ¡it kůrovcovou kalamitu koncepčnÄ›, diskusí nad argumenty, v níž bude zastoupena Å¡iroká i odborná veÅ™ejnost reprezentující různé názory.

ProAlt zároveň vyzývá organizace a iniciativy, které protestují proti podobnÄ› silovému prosazování vládních politik v jiných oblastech (důchody, zdravotnictví, sociální vÄ›ci), aby se k podpoÅ™e blokády pÅ™ipojily.

Žádný komentář

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).