Zanon patří dělníkům!

27.10.2009 8.55
V rubrice Latinská Amerika, Dělnické boje

Výsledky hlasování byly oznámeny jen chvilku pÅ™ed půlnocí 12. srpna: Parlament argentinské provincie Neuquén hlasoval 26 ku 9 pro zákon na vyvlastnÄ›ní kermaické továrny Zanon. Budovy, stroje a dokonce i obchodní značka „Zanon“ již nepatří kapitalistovi Luigi Zanonovi, ale dÄ›lnickému družstvu FaSinPat (Fabrica Sin Patrones – čili továrna bez šéfů).

PÅ™ed parlamentem sledovalo zasedání shromáždÄ›ní na velké obrazovce nÄ›kolik set dÄ›lníků Zanonu i jejich sympatizantů. Poté, co byl zákon pÅ™ijat, začali okamžitÄ› oslavovat, kÅ™ičet a jásat. VyvlstnÄ›ní bylo výsledkem boje, který probíhal již více než osm let.

V roce 2001, v pÅ™edvečer argentinské hospodářské krize, se majitel továrny Luigi Zanon snažil uzavřít podnik a vyhodit vÅ¡ech 380 dÄ›lníků na ulici bez toho, aby jim nejjenom pÅ™iznal jakékoliv odstupné, ale dokonce i bez zaplacení dlužných mezd. ZamÄ›stnanci podniku vÅ¡ak odpovÄ›dÄ›li říjnovou okupací továrny. Začali prodávat zásoby, aby tak dostali peníze dlužné na mzdách. Když se skladiÅ¡tÄ› vyprázdnilo, rozhodlo shromáždÄ›ní pracujících 21. bÅ™ezna 2002, že zahájí znovu výrobu pod dÄ›lnickou kontrolou.

Pracovníci Zanonu zjistili: továrna bez dělníků nepracuje, ale továrna bez šéfů může docela dobře vyrábět.

BÄ›hem osmi let dÄ›lnické kontroly se dÄ›lníci ze Zanonu, který byl pÅ™ejmenován na FaSinPat, museli bránit pokusům o vypuzení ze strany státu, odborové byrokracie a podnikateli najatých banditů. Ukovali pevné spojení s jinými okupovanými podniky, s hnutím nezamÄ›stnaných dÄ›lníků, s lidskoprávními organizacemi (jako jsou Madres de Plaza de Mayo), odbory, levicovými stranami a místními domorodci z kmene Mapuche. NÄ›kolikrát se jim podaÅ™ilo organizovat generální stávku v Neuquénu na obranu okupace.

VyvlastnÄ›ní továrny je nicménÄ› podle dÄ›lníků Zanonu stále jen dílčím Å™eÅ¡ením jejich problému. Jejich požadavkem je plné znárodnÄ›ní podniku pod dÄ›lnickou kontrolou, díky čěmuž by Zanon mohl pracovat na plnou kapacitu a pro užitek komunity, zatímco by stát neplatil bývalým vlastníkům a jejich věřitelům jakoukoliv kompenzaci. DÄ›lníci zjistili, že jejich projekt může být úspěšný pouze tehdy, když se celá ekonomika, na národní i mezinárodní úrovni, ocitne pod dÄ›lnickou kontrolou a skončí tak vykoÅ™isÅ¥ování.

Kontrast mezi kapitalistickou výrobou a dÄ›lnickou kontrolou bije do očí: zatímco pan Zanon tvrdil, že musí snižovat mzdy a propustit stovky dÄ›lníků, dÄ›lníci sami – ne zcela podřízení zákonům kapitalistického trhu – byli schopni platit každému solidní (a rovnou) mzdu, téměř zdvojnásobit počet pracovních míst (z 260 na začátku okupace na dneÅ¡ních 470) a zajistit svými produkty potÅ™eby místní komunity (dodávka Å¡kolám, nemocnicím apod.)

Boj dÄ›lníků v Zanonu je příkladem pro pracující na celém svÄ›tÄ›, kteří bÄ›hem krize čelí masovým výlukám a zavírání továren. V minulém roce probÄ›hlo ve svÄ›tÄ› nÄ›kolik desítek továrních okupací, ale vÄ›tÅ¡ina z nich se omezila jen na požadavek vyššího odstupného, což pro dÄ›lníky čelící nezamÄ›stnanosti nepÅ™edstavuje žádnou dlouhodobÄ›jší perspektivu. Okupovat a dále řídit pod dÄ›lnickou kontrolou je tÅ™eba každou továrnu ohrožovanou uzavÅ™ením. ZnárodnÄ›ní pod dÄ›lnickou kontrolou je nejen možné, ale je to jediná cesta, jak zachránit pracovní místa a živobytí.

FaSinPat, ačkoliv jde o velmi omezený příklad, ukazuje, že továrna bez kapitalistů může být úspěšná. Ukazuje na možnost ekonomického systému řízeného pracujícími pro uspokojování jejich potÅ™eb.

Musí být jasné, že zkuÅ¡enost Zanonu není jednoduÅ¡e produktem dynamiky boje a spontánní bojovnosti dÄ›lníků. Revoluční argentinská levice, zejména pak trockistická strana PTS, hrála v celém procesu vedoucí roli. Jak říká vůdce okupace a člen PTS, Raul Godoy: „Bylo tÅ™eba, abychom na každém shromáždÄ›ní a dokonce i v každém rozhovoru argumentovali a bojovali za revoluční strategii. Na začátku tomu jiní pracovníci nerozumÄ›li – dokonce to otevÅ™enÄ› odmítali – ale ve výhni krize a bojů tuto strategii naprosto pÅ™ijali.“ Aby se strategie dÄ›lnické kontroly mohla ujmout mezi dÄ›lníky, musí mezi nimi pracovat revoluční marxistická organizace.  

• Podporujeme boj pracujících v zanonu za úplné znárodnÄ›ní podniku pod dÄ›lnickou kontrolou! • Každá továrna, které hrozí uzavÅ™ení, musí být okupována a řízena zamÄ›stnanci!

Mezinárodní koordinace REVOLUTION

(V nejbližší dobÄ› pÅ™ipravujeme publikování rozhovoru s Raulem Godoyem, vůdčí osobností boje v Zanonu a pracovníkem trockistické strany PTS.)

Žádný komentář

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).