76 důvodů, proč mít Štětinu a spol. za hlupáky

30.9.2008 7.34
V rubrice Domácí dění

BÄ›hem posledního období jsme mohli zpozorovat lehké utlumení antikomunistických aktivit naÅ¡ich mccartyhovců Mejstříka a Å tÄ›tiny. Velký nezájem občanů o jejich Å¡aÅ¡kárny je tak čas od časů donutil k extrémům jinačího druhu – Å tÄ›tina se poslednÄ› vrátil ke své původní profesi rusofóbního válečného novináře, aby o konfliktu v Gruzii informoval úplnÄ› jako pÅ™evodová páka zločinců Bushe a SaakaÅ¡viliho, Mejstřík obrátil svou pozornost více ke komunálním tématům – boj o tučnÄ› honorované senátní kÅ™eslo mu právÄ› začal. Málem to vypadalo, že tito trapní mužíci od boje s ,,komunismu“, na který jim už nÄ›kolikrát odmítli pÅ™istoupit i senátoÅ™i ODS, nakonec také ustoupí. Kdepak!

Pokračování »

24 komentáře

Odsouzení Ludmily Brožové-Polednové

28.9.2008 22.17
V rubrice Domácí dění

Milada Horáková v roce 1950V Å™Ã­jnu tohoto roku má nastoupit do vÄ›zení, na dobu 6 let, ex-prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová. VÄ›tÅ¡ina lidí ví, o koho jde. Polednová se v roce 1950 ÃºÄastnila případu národnÄ› socialistické poslankynÄ› Milady Horákové, která byla na základÄ› faleÅ¡ných důkazů obvinÄ›na z â€žkontra-revolučních pro-kapitalistických zločinů“ a odsouzena (spolu s tÅ™emi dalšími účastníky monstrprocesu) k trestu smrti oběšením. Milada Horáková byla jediná žena popravená za minulého režimu z politických důvodů. Na její obranu vystoupilo mnoho pÅ™edních osobností svÄ›tové společnosti, včetnÄ› Alberta Einsteina a dalších.

Pokračování »

19 komentáře

Co je to Evropské sociální fórum?

26.9.2008 7.48
V rubrice Antikapitalistické hnutí

Stručná historie Evropských sociálních fór

Na začátku 90. let minulého století prožívala svÄ›tová pravice ohromné vítÄ›zství. Kolaps východního bloku byl oslavován jako vítÄ›zství kapitalismu nad komunismem. Uvolnili se obrovské trhy a pÅ™iÅ¡el hospodářský boom, oficiální ideologové hlásali příchod nové formy kapitalismu, který odstraní pÅ™ekážky v obchodÄ›, provede masové privatizace a pomocí neoliberální politiky odstraní hospodářské cykly boomu a krize. Brzy se vÅ¡ak ukázalo, co vlastnÄ› neoliberalismus pÅ™ináší. Jeho uvolnÄ›né ruce dokázaly jeÅ¡tÄ› více maximalizovat zisky a to na úkor miliónů pracujících po celém svÄ›tÄ›. Začala se ukazovat propojenost vykoÅ™isÅ¥ování lidí ve sweatshopech TÅ™etího svÄ›ta, likvidace odborů, horšící se životní úrovní a odbourávání sociálních jistot ve vyspÄ›lých zemích. Pokračování »

23 komentáře

Očití svědkové masakru rolníků vypovídají

24.9.2008 19.53
V rubrice Latinská Amerika

Bolivijská pravice v akciJe to jen nÄ›kolik dní, co jsme na naÅ¡ich stránkách informovali o vlnÄ› násilností rozpoutané podnikateli, statkáři a s nimi spolupracujícími faÅ¡istickými gangy ve východních departmentech Bolívie proti vládním úřadům, dÄ›lníkům a domorodým komunitám. VÅ¡echny násilnosti, plundrování a žhářství, kterých se pravičáci dopustili, vÅ¡ak byly jednoznačnÄ› pÅ™ekonány hrůzným masakrem desítek neozbrojených rolníků ve mÄ›stÄ› Porvenir (department Pando) z rukou zamÄ›stnanců místní vlády, buržoustů a žoldnéřských paramilitárních skupin. Nyní pÅ™inášíme nÄ›kolik výpovÄ›dí očitých svÄ›dků tohoto brutálního aktu třídního teroru.

Pokračování »

26 komentáře

Anti-islamizační kongres skončil totálním debaklem

22.9.2008 23.56
V rubrice Krajní pravice/rasismus

Naprostou katastrofou pro organizátory skončil plánovaný tzv. anti-islamizační kongres, který mÄ›l původnÄ› probÄ›hnout o uplynulém víkendu v nÄ›meckém KolínÄ› nad Rýnem, nejvÄ›tším mÄ›stÄ› spolkové zemÄ› Severní Porýní –Vestfálsko. Kongres mÄ›l probÄ›hnout jako mezinárodní stÅ™etnutí odpůrců „islamizace Evropy“ s ÃºÄastí Å™ady „prominentů“ krajní pravice. MÄ›l zároveň v Ãºmyslu uspořádat demonstraci proti plánované stavbÄ› nejvÄ›tší nÄ›mecké meÅ¡ity pro 4000 věřících v kolínské čtvrti Ehrenfeldu. To, jak celá akce dopadla, vÅ¡ak organizátoÅ™i ze skupiny Pro-Kolín nemohli očekávat snad ani v té nejhorší nočním můře.

Pokračování »

23 komentáře

Dělnická strana: Ex-republikáni a náckové v jednom šiku

20.9.2008 22.37
V rubrice Krajní pravice/rasismus

Demo DÄ›lnické strany na podporu SrbskaDÄ›lnická strana je krajnÄ› pravicovou politickou stranou, o níž se v poslední dobÄ› mluví čím dál častÄ›ji. Je tomu tak zejména v souvislosti s jejím sblížení s neonacistickým hnutím v ÄŒesku, s využíváním propagandistických motivů pÅ™evzatých přímo od NSDAP a nejnovÄ›ji s cestou jejich pÅ™edstavitelů na sraz evropských neonacistů pořádaný nÄ›meckou NPD v Altenburgu (Durynsko). Je DÄ›lnická strana novým pokusem Å™adového neofaÅ¡istického resp. neonacistického hnutí zajistit si oficiální politickou reprezentaci, pÅ™edstavuje alternativní cestu k dosud prosazované „autonomní“ a „mimopolitic­ké“ činnosti Národního odporu? A nebo jde o spojenectví na jiném základÄ›?

Pokračování »

25 komentáře

Když padají obři

16.9.2008 23.14
V rubrice Ekonomika

ÚvÄ›rová drtička si vyžádala až dosud nejvÄ›tší oběť, když čtvrtá nejvÄ›tší investiční banka v USA, Lehman Brothers, zbankrotovala, když se ji nepodaÅ™ilo najít svého kupce. V Ãºnoru tohoto roku hodnotil Lehman svůj celkový majetek na 786 miliard amerických dolarů; od té doby klesla cena jeho akcií pod tíhou oznamovaných ztrát ze 40 dolarů na tÅ™i – a jmÄ›ní firmy se doslova vypaÅ™ilo. Jiným vývojem si proÅ¡el Merrill Lynch, další investiční banka, který 14.9. odsouhlasil svůj odprodej do rukou Bank of America za 50 miliard dolarů, coby krok poslední záchrany.

Pokračování »

33 komentáře

Svobodu kubánské pětce, svobodu politickým vězňům v USA!

15.9.2008 23.43
V rubrice Latinská Amerika, Made in USA

Svobodu Kuba5 z Barcelony!V září 2008 je tomu deset let, co byla ve Spojených státech zatčena a uvÄ›znÄ›na pÄ›tice mužů kubánské národnosti. Jde o pÄ›t hrdinů, kteří ve Spojených státech infiltrovali krajnÄ› pravicové skupiny kubánského exilu v Miami a získávali v jejich prostÅ™edí informace o pÅ™ipravovaných teroristických aktivitách namířených proti KubÄ›, které se jim podaÅ™ilo odesílat do Havany. Již deset let je tÄ›chto pÄ›t mužů bez báznÄ› a hany drženo z rozhodnutí pÅ™edpojatého soudu pracujícího na politickou objednávku v amerických kriminálech mezi nejtěžšími zločinci, s tresty v délce mezi 19 lety a nÄ›kolikanásobným doživotím. Letos americký odvolací soud jejich odsouzení znovu potvrdil, byÅ¥ rozhodl o pÅ™ezkoumání délky nÄ›kterých trestů. Boj o svobodu kubánské pÄ›tky ale bude pokračovat!

Pokračování »

18 komentáře