Kapitalisté a stát nás připravili o další miliardy!

20.8.2008 7.46
V rubrice Domácí dění, Ekonomika

PÅ™ed pár dny skončil nejdelší obchodní spor v dÄ›jinách českého kapitalismu. Od dávného politického rozhodnutí jednoho ministra zdravotnictví z roku 1992 se zde v tichosti vytvářel kokon navíjený z vláken vÅ¡elijakých zákulisních vztahů mezi politiky, podnikateli, kapitalisty a mafiány z temného počátku 90. let. Nyní byl tento gordický uzel rozetnut verdiktem arbitráže: Léta soudních tahanic, vydírání, korupce, postranního ovlivňování, zpravodajských her a mediálních dezinformací skončila pravdÄ›podobnÄ› definitivní a úplnou porážkou státu ve sporu s firmou Diag Human podnikatele Josefa Šťávy. Podle verdiktu arbitrů pak musíme my, pracující této zemÄ›, zaplatit tomuto kapitalistovi, po jehož obchodech nám až dosud nic nebylo, téměř 9 miliard korun! A hezky rychle, každý den otálení nás stojí pÄ›kný milionek.

V této kauze je více vÄ›cí, nad kterými se – v kontextu vlastních zkuÅ¡eností a naší analýzy ekonomicko-politických pomÄ›rů ustavených po listopadu 1989 â€“ nemá snad ani cenu pozastavovat. Kupříkladu co na tom, že máme vyplatit 9 miliard korun človÄ›ku, který se v první polovinÄ› 90. let prezentoval jako bezskrupulosní mafián?; človÄ›ku, který byl stíhán Interpolem a na nÄ›hož byl v NÄ›mecku kvůli podezÅ™ení z korupce vydán zatykač?; človÄ›ku, který byl spojován s obchodováním se zbranÄ›mi (již pÅ™ed rokem 1989) i surovinami pro výrobu narkotik?; človÄ›ku, který mÄ›l obchodovat s krví vÄ›zňů infikovanou virem HIV? Co na tom? Nevypadal snad takhle typický český kapitalista té doby? Nebyl snad jedním ze sériovÄ› vyrábÄ›ných kusů nové vládnoucí třídy, která se zmocnila politické moci i výrobních prostÅ™edků této zemÄ› za stejných či podobných okolností jako Šťáva? SamozÅ™ejmÄ›, vždyÅ¥ mu nic neprokázali! A jak by také ne. PodobnÄ› jako nikdy nic neprokázali Bakalovi, Kellnerovi, BabiÅ¡ovi, Železnému, Popovičovi, Tykačovi, ÄŒadkovi, Košťálovi, Salzmannovi, Kočárníkovi, Dybovi, Klausovi, ÄŒeÅ¡kovi, Kalouskovi, Kocábovi, Grossovi, ÄŒunkovi… Jak by také mohli nÄ›co prokázat? Jak by nová vládnoucí třída mohla sama sebe usvÄ›dčit a odsoudit jako skupinu, jejíž moc byla zrozena a rostla mechanismy nepÅ™ehledného tunelování a rozkrádání novÄ› nabytých hodnot? Jak by současný režim mohl o svých vlastních počátcích, o své samotné kolébce, prohlásit, že byly skrz na skrz zločinné a nelegitimní? Ne, toho se v dobÄ› trvání dneÅ¡ního systému, v dobÄ› vlády finanční oligarchie nedočkáme!

StejnÄ› tak nás sotva může pÅ™ekvapit, že celý soudní spor byl provázen nejen intervencí, ale i režií v rukou osob postrádajících elementární důvÄ›ryhodnost. Zájmy buržoasního státu tak kupříkladu hájil advokát ZdenÄ›k Nováček, který byl v kvÄ›tnu tohoto roku za zpronevÄ›ru jednoho milionu korun odsouzen k podmínÄ›nému trestu 2,5 roku vÄ›zení. PrávÄ› Nováčkovi intervence do případu Diag Human patÅ™ily k tÄ›m pro stát nejnevýhodnÄ›jším, nemluvÄ› už ani o smlouvÄ›, kterou uzavÅ™el s tehdejší ministryní zdravotnictví Marií Součkovou. Tato smlouva mu bez ohledu na výsledek sporu pÅ™iznávala odmÄ›nu ve výši deseti milionů korun (v případÄ› vítÄ›zství ale i dalších 160 milionů korun). Zájmy Diag Human zase pro zmÄ›nu hájil právník Jan Kalvoda, kdysi známý neoprávnÄ›ným používáním titulu JUDr., pÅ™edsednictvím strany ODA, která se pod jeho vedením potopila do desetimilionových dluhů, a také účastí ve vládách, které jsou zodpovÄ›dné za obrovské tunely penÄ›z z podniků, bank, fondů a kampeliček. A tím, kdo přímo ve sporu jako arbitr rozhodoval a určil i výši „odÅ¡kodného“ pro podnikatele Šťávu, je pak právník ZdenÄ›k Rusek, v současnosti obvinÄ›ný a vyÅ¡etÅ™ovaný policií v případu korupce na ministerstvu obrany, kde dlouhá léta působil. Může nás, kteří mÄ›li tu možnost pozorovat celou ontogenezi současného systému, taková informace pÅ™ekvapit? Ne, nemůže! Je tu snad možná na místÄ› jen na chvíli s nostalgií vzpomenout (a s naÅ¡im současným stavem porovnat) nemilosrdný boj ruského dÄ›lnického státu s korupcí pod vedením „železného“ Felixe Džeržinského, či pro politicky ménÄ› radikální povahy si s trochou bolesti pÅ™ipomenout tehdy málokým pochopená, zoufalá varování písničkáře Karla Kryla o nové „demokracii“ z počátku 90. let, ale divit se dnes, v roce 2008, s otevÅ™enou pusou, jak nám ten náš kapitalismus zvláštnÄ› vypadá a zvláštnÄ› voní – to opravdu nelze. Žijeme v pyramidovém systému vykoÅ™isÅ¥ování pracovní síly vlastníky a obírání malých vlastníků velkými monopoly a bankami tvořícími úzkou Å¡pičku vládnoucího finančního kapitálu. V tomto systému bude vždy existovat dvojí „spravedlnost“ – přísná pro pracující a chudé a benevolentní až slepá pro podnikatele a milionáře. V tomto systému nemůže být veden důsledný boj proti korupci, neboÅ¥ celé jeho politické zřízení je jen zevÅ¡eobecnÄ›lou korupcí, uplácením naÅ¡ich „zástupců“ (které ani nemůžeme volat k zodpovÄ›dnosti a k hájení programu, za který nominálnÄ› kandidovali) v parlamentu horentními platy, náhradami, místy v dozorčích a správních radách a politickým vejmiňkem ve firemním či právnickém sektoru.

Co ale stojí za zmínku, je role státu v tomto a podobných případech. Nic nám nemůže názornÄ›ji osvÄ›tlit zmÄ›ny, které kapitalismus prožívá v období globalizace, než tento případ arbitráží, v nichž úloha státu zaručit trvalost a funkčnost kapitalistických výrobních vztahů vystupuje tak okatÄ› navenek. A nejen že vystupuje, ale ukazuje se být prvoÅ™adou a rozhodující povinností kapitalistického státu vůči jednotlivým buržoasním subjektům, funkcí tak klíčovou, že k jejímu zajiÅ¡tÄ›ní si stát v dobÄ› prudkého zdražování energií, bydlení, mnohých léků i potravin, v dobÄ› sociálních Å¡krtů, ekologických daní, Å¡kolného a pozvolné demontáže z pojiÅ¡tÄ›ní placeného veÅ™ejného zdravotnictví bezostyÅ¡nÄ› bere miliardy z penÄ›z pracujících, aby mohl uspokojit své závazky vůči kapitalistům. Ano, globalizace a neoliberální posun probíhající ve vÄ›tÅ¡inÄ› svÄ›ta jeÅ¡tÄ› více prohloubily a podtrhly charakter buržoasního státu jako sluhy kapitalistické třídy, a to nejen sluhy této třídy jako celku, ale i sluhy jednotlivých podnikatelských subjektů. Doby keynesiánského modelu se znárodňováním a silnou regulační rolí kapitalistického státu zajiÅ¡tující určitou míru pÅ™erozdÄ›lení společenského důchodu ve prospÄ›ch systémů sociální péče, „bezplatného“ Å¡kolství, vÅ¡eobecného zdravotnictví apod. je – pÅ™es občasnou labutí píseň zaznívající z toho či onoho koutu Evropy (nedávno napÅ™. Fico na Slovensku) – definitivnÄ› pryč. V neoliberálním modelu není povinností státu ohlídat, aby se obchod s krevní plasmou nedostal do rukou mezinárodnÄ› stíhaného človÄ›ka podezÅ™elého z korupce a dovozu krve infikované virem HIV. Jeho povinností je zajistit takovému človÄ›ku a jakémukoliv jinému buržoovi ochranu pro jeho investice, podmínky pro tvorbu zisku. ObÄ›tí, na kterou jsou pÅ™eneseny veÅ¡keré externality této funkce státu, jsme samozÅ™ejmÄ› my, pracující!

Arbitráž v kauze Diag Human není ani první ani poslední, která nás jeÅ¡tÄ› čeká a která odčerpá peníze nijak nezúčastnÄ›ných pracujících, kteří nemají sebemenší možnost tyto kauzy ovlivnit, do chÅ™tánu kapitalistů, nebo je rozhází za služby neschopných právnických penÄ›zosavců, jimž jde jen o protahování kauz a zřízení si výnosných rýžoviÅ¡Å¥ v temných vodách státní byrokracie. Co myslíte, kdybych postavil dům nebo most, a ten se pak za pár let zřítil, a nebo kdybych pÅ™ipravoval mladé lidi ke zkouÅ¡ce, kterou by pak ani jeden nesložil, dali byste mi pak odmÄ›nu ve výši tisíců, statisíců či milionů korun? Asi ne, že! Jinak je tomu ve svÄ›tÄ› právníků, byrokratů a kapitalistů, tam jim za mizernou, zmrvenou práci rádi dají milionovou výslužku – ovÅ¡em že ale zase z penÄ›z pracujících. Na náklady státu za „právní služby“ inkasované celou tou plejádou neschopných profesionálních právníků a dojičů státu padla v rámci arbitráží s podnikateli od roku 2000 do roku 2007 celá jedna miliarda dvÄ› stÄ› Å¡edesát osm milionů korun!  Za tyto peníze by bylo možné v dneÅ¡ních cenách koupit tÅ™eba 120 nejmodernÄ›jších autobusů pro mÄ›stskou hromadnou dopravu.

A pokud jde o samotné ztráty z arbitráží, pak tu máme 10,7 miliard korun zaplacených kvůli sporu mezi českým a americkým mediálním žralokem v kauze CME/TV NOVA, 3,6 miliardy korun placených na „usmíření“ s japonskou nadnárodní finanční institucí Nomurou, která se podílela na devastaci českého bankovnictví. 700 milionů korun jsme museli dát nadnárodnímu holandskému koncernu Eastern Sugar, který se s využitím pravidel nastavených Evropskou komisí v Bruselu úspěšnÄ› zapojil do potopení naÅ¡eho cukrovarnického průmyslu (cukrovary Hrochův Týnec, NÄ›mčice a Kojetín), v nÄ›mž mÄ›la naÅ¡e zemÄ› až do 90. let velmocenské postavení. Z arbitráží, které stát vyhrál nepÅ™iteklo ale do státní pokladny až dosud vůbec nic! A pÅ™itom další miliardy mohou být bÄ›hem okamžiku ztraceny – jako první se chystá verdikt o sporu mezi státem a americko-lucemburskou mediální společností EMV, která zde krátce provozovala televizi TV3 (mezi jejími akcionáři figuroval též současný ministr zahraničí Karel Schwarzenberg). Zde půjde o miliardu korun. Kolik jen nemocnic, Å¡kol, parků, bytů nebo kilometrů cyklostezek mohlo být postaveno, kdybychom nemuseli ze svých penÄ›z platit nám jinak zcela lhostejné spory a neprůhledné machinace v rámci třídy kapitalistických vyžírků!? O kolik více by bylo možno udÄ›lat ve prospÄ›ch společnosti a pracující třídy, kdyby nebylo kapitalismu, kdyby se celá třída velkých kapitalistů jednoduÅ¡e vyvlastnila a kdyby byla celá parlamentem krytá vláda finanční oligarchie svržena a nahrazena revoluční vládou samotných pracujících?!!

2 komentáře

Jakov Blumkin

20.8.2008 19.02.

http://www.you­tube.com/watch?… -Felix Edmundovič Džeržinský a ÄŒEKA(Výbor boje proti kontrarevoluci­,sabotáži,spe­kulaci a byrokracii).

http://www.you­tube.com/watch?… -Karel Kryl,Demokracie.

OLDA

20.9.2009 9.58.

Jak je možné, že JUDr. ZdenÄ›k Nováček z Brna mohl i po první zpronevěře 1 200 000 Kč, dále působit jako advokát a v rámci právních služeb pro posílení právní jistoty prodávajících a kupujících v oblasti nemovitostí?

Takto mu bylo státem umožnÄ›no opÄ›tovnÄ› zpronevěřit finanční obnos nÄ›kolika důchodců pÅ™i prodeji a koupi nemovitostí ve výši cca 2 500 000,–Kč. Tito důchodci si na pÅ™edmÄ›tné zahrádky Å¡etÅ™ili celý život a on jim tyto naÅ¡etÅ™ené prostÅ™edky zcizil bÄ›hem roku 2008.

Tací lidé jsou najímáni zástupci státu jako právníci. Jde o hmatatelný důkaz, že ÄŒR není ani náhodou právním ani demokratickým státem, kde se dbá na pravdu a spravedlnost. ÄŒR se jednoznačnÄ› profiluje do maximálnÄ› zkorumpovaného, vrcholnÄ› prohnilého státního systému, který nelze vyléčit než totální zmÄ›nou vÅ¡ech orgánů státní moci a správy.

Vedoucí tak zvaná elita státní moci, tedy politikové, soudci, státní zástupci a policie, jsou v područí různých ekonomicko politických a kriminálních mafií.

Takto byli v očích prostého lidu zcela deklasováni na úroveň mafiánských bossů. Lidé nemohou věřit politikům napravo či nalevo, na regionální či státní úrovni.

Dnes a dennÄ› se prostý lid pÅ™esvÄ›dčuje, že soudy v ÄŒR nejsou spravedlivé již pro onu skutečnost, že délka trvání soudu do rozhodnutí je nepÅ™iměřenÄ› dlouhá, nÄ›kdy i desítky roků. Takto za 20 roků od něžné revoluce byly vyprodukovány 100 ne-li 1000 soudních kauz, kde spravedlnost obdržela od soudní moci políček, který se v současnosti mÄ›ní v bumerang a rozkládá celou tzv. kapitalistickou společnost do bezvýchodného stavu.

Lidé se přesvědčují, že situace je den ode dne horší, neboť cílem všech aparátčíků státní moci je jediné! Urvat si ve funkcích co nejvíce hmoty pro sebe a své známé.

Blaho lidu této zemÄ› a její prosperita je vůbec nezajímá. Zvážení na miskách vah Boží spravedlnosti byli shledáni nedostačujícími a musí býti odstranÄ›ni-nahrazeni teokratickou vládou, která bude míti na zÅ™eteli v prvé Å™adÄ› duchovní blaho lidu a z nÄ›j lze vytvářet pÅ™iměřenou materiální nadstavbu, pro spokojený život vÄ›tÅ¡iny obyvatel státu, která bude krocena teokratickou výchovou, že hmota není na prvním místÄ›, ale na prvním místÄ› je úcta k teokratickým-duchovním zákonům Božího Slova. To vÅ¡ak v tomto státÄ› nemá tradici. Proto pokud se nenaučíme vážit si mravných a morálních občanů za jejich postoje k pravdÄ› a spravedlnosti, ale budeme měřit vÅ¡e skrze onu skutečnost co kdo vlastní, nemůžeme dojít k duchovní zralosti národa. Uctívání hmoty, nás nezadržitelnÄ› stáhne do pekla chamtivosti, chtivosti po materiálních hodnotách, kam nezadržitelnÄ› spÄ›jeme. Ale z nÄ›j není východu ke spokojenému spravedlivému žití jednotlivce a zcela jistÄ› i celých národů. DneÅ¡ní svÄ›tová situace to pouze potvrzuje.

Jak je možné, že JUDr. ZdenÄ›k Nováček z Brna mohl i po první zpronevěře 1 200 000 Kč, dále působit jako advokát a v rámci právních služeb pro posílení právní jistoty prodávajících a kupujících v oblati nemovitostí?
Takto mu bylo státem umožnÄ›no opÄ›tovnÄ› zpronevěřit finanční obnos nÄ›kolika důchodců pÅ™i prodeji a koupi nemovitostí ve výši cca 2 500 000,–Kč. Tito důchodci si na pÅ™edmÄ›tné zahrádky Å¡etÅ™ili celý život a on jim tyto naÅ¡etÅ™ené prostÅ™edky zcizil bÄ›hem roku 2008.

Tací lidé jsou najímáni zástupci státu jako právníci. Jde o hmatatelný důkaz, že ÄŒR není ani náhodou právním ani demokratickým státem, kde se dbá na pravdu a spravedlnost, ale jednoznačnÄ› se profiluje do maximálnÄ› zkorumpovaného, vrcholnÄ› prohnilého státního systému, který nelze vyléčit než totální zmÄ›nou vÅ¡ech orgánů státní moci a správy. Vedoucí tak zvaná elita státní moci, tedy politikové, soudci, státní zástupci a policie, jsou v područí různých ekonomicko politických a kriminálních mafií. Takto byli v očích prostého lidu zcela deklasováni na úroveň mafiánských bossů. Lidé nemohou věřit politikům na pravo či nalevo, na regionální či státní úrovn. Dnes a dennÄ› se prostý lid pÅ™esvÄ›dčuje, že soudy v ÄŒR nejsou spravedlivé již pro onu skutečnost, že délka trvání soudu do rozhodnutí je nepÅ™iměřenÄ› dlouhá, nÄ›kdy i desítky roků. Takto za 20 roků od něžné revoluce byly vyprodukovány 100 ne-li 1000 soudních kauz, kde spravedlnost obdržela od soudní moci políček, který se v současnosti mÄ›ní v bumerangn a rozkládá celou tzv kapitalistickou společnost do bezvýchodného stavu. Lidé se pÅ™esvÄ›dčují, že situace je den ode dne horší, neboÅ¥ cílem vÅ¡ech aparátčíků státní moci je jediné! Urvat si ve funkcích co nejvíce hmoty pro sebe a své známé. Blaho lidu této zemÄ› a její prosperita je vůbec nezajímá. Zvážení na miskách vah Boží spravedlnosti byli shledáni nedostačujícími a musí býti odstranÄ›ni-nahrazeni teokratickou vládou, která bude míti na zÅ™eteli v prvé Å™adÄ› duchovní blaho lidu a z nÄ›j lze vytvářet pÅ™iměřenou materiální nádstavbu, která bude krocena teokratickou výchovou, že hmota není na prvním místÄ›, ale na prvním místÄ› je úcta k teokratickým zákonům Božího Slova

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).