Letem světem revokempem

5.8.2008 21.42
V rubrice RIO ÄŒesko

Revokemp 2008 je již minulostí, byÅ¥ čerstvou, ale je zároveň i součástí dlouholeté tradice konání kempů, která je a doufejme, že jeÅ¡tÄ› dlouho zůstane, tradicí živou, tradicí bojovnou a politicky akční, jakou ostatnÄ› chce být celá naÅ¡e organizace. Revokemp tu je – věřte nevěřte – již deset let, a za tu dobu si pÅ™i svém jednotném rámci proÅ¡el mnoha podobami, vývojem, zvláštními atrakcemi a lákadly. Stal se místem desítek či stovek diskusí, místem plánování kampaní, promítání filmů, hudebních produkcí a jiné zábavy, i místem navazování nových přátelství a vztahů. Následující článek lze vzít jako malou pozvánku do bohaté minulosti revokempu.

1999, 3.-7. července. První Revokemp se konal již pÅ™ed devíti lety v prostorách zasedací místnosti OV KSÄŒM v SokolovÄ›. Akce mÄ›la původnÄ› probÄ›hnout jako jakási pÅ™edstavovací akce novÄ› zakládaného REVO v ÄŒeské republice, ale nakonec se v této dobÄ› vznik revoluční skupiny mládeže jeÅ¡tÄ› nepodaÅ™ilo uskutečnit a akce tak probÄ›hla pod záštitou Socialistické organizace pracujících. Začátky revokempové tradice byly více než skromné – akce se zúčastnilo jen 9 lidí a bÄ›hem čtyÅ™ dní probÄ›hlo 10 Ãºvodů. Byly mezi nimi napÅ™. „Je Komunistický manifest stále relevantní“, „Námezdní práce a kapitál“, nebo „Ženské osvobození“. ÄŒlenové již založeného REVO Rakousko pÅ™edstavili činnost REVO v této zemi a Velké Británii a rovněž vystoupili s pÅ™ednáškou na téma anarchisté v ruské a Å¡panÄ›lské revoluci (akce se zúčastnil i zástupce českých anarchistů). Poslední den kempu probÄ›hl výlet do Karlových Varů k soÅ¡e K. Marxe, kde mÄ›l probÄ›hnout piknik. Kvůli únavÄ› vÄ›tÅ¡iny účastníků se vÅ¡ak tato akce nepodaÅ™ila tak, jak mÄ›la. U příležitosti tohoto kempu bylo vydáno pamÄ›tní tričko s portrétem Karla Marxe.

2000, 4.-8. července. Tradice letního kempu radikálnÄ› levicové mládeže založená v roce 1999 pokračovala následujícího roku v podobÄ› kempu uspořádaného KSM, jehož se zúčastnili i Älenové REVO, SOP, KSÄŒM, Opavského levicového klubu a Budoucnosti. Akce, konané v táboÅ™e Pionýru Betonárka v Mladé Boleslavi, se zúčastnilo již 39 mladých antikapitalistů a antikapitalistek. Na akci zaznÄ›la Å™ada témat teoretické i prakticko-organizační povahy spojených s tehdejšími kampanÄ›mi české krajní levice. Organizace Budoucnost si pÅ™ipravila téma hospodářské situace ÄŒR a třídních bojů (stávka v dole Kohinoor) a rovněž diskusi o Äeské levici s důrazem na roli KSÄŒM, člen KSÄŒM zase odstartoval svým úvodem diskusi k EU, v nÄ›mž se stÅ™etly dvÄ› taktiky participace v referendu o vstupu do EU. ÄŒlenové KSM vedli semináře o třídách, historii MMF a chystané kampani proti jeho zasedání v Praze (září 2000) a také o drogách a faÅ¡ismu. SOP pak pÅ™iÅ¡la s referáty o Ãºloze L.D.Trockého a významu teorie permanentní revoluce, kterou spoluvytvoÅ™il, a také o postavení žen ve společnosti a jejich útlaku v zamÄ›stnání a rodinÄ›, kde ovÅ¡em diskusi ponÄ›kud brzdila právÄ› menší účast žen na celém kempu. Mezi zásadní akce patÅ™il vedle politických seminářů a workshopů také celodenní výlet do ÄŒeského ráje pÅ™es Věžák, Hrubou Skálu, TÅ™i kříže až do Turnova. Mnozí výletníci podlehli pokuÅ¡ení osvěžit se koupáním v rybníce. Tato akce byla první a bohužel i poslední, kdy česká radikální levice byla schopna společnÄ› a svornÄ› uspořádat letní politický kemp takového druhu s pohodou a nekonfrontačními vztahy mezi účastníky. I to nÄ›co vypovídá o tehdejší atmosféře a také o situace, v niž se radikální levice nachází dnes.

2001, 22.-25. července. V roce 2001 probÄ›hl kemp pod jménem Globální shromáždÄ›ní REVOLUTION u moÅ™e poblíž Janova. Tato skutečnost mÄ›la samozÅ™ejmÄ› svůj dobrý důvod: Janov byl místem konání summitu států G8 následovaných obrovskými demonstracemi a bojovnými protesty antikapitalistické mládeže a odborů, po nichž zase pÅ™iÅ¡la brutální policejní represe, vražda Carla Giulianiho a nájezd na Janovské sociální fórum a ubytovny protestujících. ShromáždÄ›ní se konalo ve skutečném kempu nedaleko mÄ›sta a seÅ¡li se na nÄ›m zástupci REVO skupin z ÄŒeska, Británie, Francie, NÄ›mecka, Rakouska a Slovenska v počtu cca 50 soudruhů. Diskuse se točily pÅ™edevším kolem otázek spojených s protesty: Jak porazit globální kapitalismus?, taktika sebeobranného násilí na demonstracích a její odmítání, současná podoba a vývoj hnutí, budoucí kampanÄ› apod. Vedle tÄ›chto témat pÅ™iÅ¡la Å™eč i na intifádu v PalestinÄ›, zbrojení, sexismus nebo boj mládeže z Å™ad menÅ¡in proti rasismu.

2002, 3.-7. července. Na rozdíl od pÅ™edcházejího roku se tento rok konalo setkání „národní“, české, a to za účasti nÄ›kolika desítek lidí v prostorách kolejí v Brandýse nad Labem. No, pouze ÄŒeÅ¡i jsme na kempu nebyli, neboÅ¥ nám pÅ™ijeli i hosté z Polska, Slovenska a NÄ›mecka. Debat již bylo celých 25 a vÄ›tÅ¡inou probíhaly paralelnÄ› vedle sebe. PatÅ™ily k nim napÅ™. diskuse o ruské (1917), Å¡panÄ›lské (1936–39) a maďarské (1956) revoluci, o islamismu, rasismu, marxistické politické ekonomii, studentských bojích, anarchismu a dalších tématech. Zajímavý byl happening, který zvolila ženská schůzka – Å¡lo o legrační a pÅ™itom k zamyÅ¡lení nutící scénku se soudem nad čepičkou staropramenu „Chlapi sobě“. Té bylo vytýkáno, že podporuje mediální stereotyp o společenském, zábavu dÄ›lajícím muži v hospodÄ› a „staré“-megeÅ™e v domácnosti. PÅ™i pohledu do dneÅ¡ní hospody na mladé lidi zcela nesmyslný stereotyp, který ale plní svoji roli podvÄ›domÄ› sugerovat společnosti, kde má (podle vůle konzervativních elit) mít které pohlaví své místo. Dodejme jen, že čepička vyÅ¡la od soudu s přísnou podmínkou, že bude sekat dobrotu a na akcích REVO se už neukáže. Vedle této akce se pÅ™edstavil i recitátor dÄ›lnické poezie, videodokumenty z demonstrací a antikapitalis­tických protestů a také filmy jako Farma zvířat podle knihy George Orwella. A kdo si chtÄ›l od politiky úplnÄ› odpočinout, mÄ›l tak možnost udÄ›lat pÅ™i fotbálku, u piva, nebo pÅ™i koupání v blízkém jezeÅ™e u Labe. Akce byla velice povedená, ale pÅ™esto na ni trochu chybÄ›la vÄ›tší mezinárodní účast, takže bylo rozhodnuto udÄ›lat příští kemp zase mezinárodní, nÄ›kde v severním NÄ›mecku. Kemp se nakonec jako mezinárodní konal, leč na půdÄ› ÄŒeské republiky.

2003, 6.-10. srpna. Tento rok se konal první revokemp v objektu vysokoÅ¡kolských kolejí HouÅ¡Å¥ka u Staré Boleslavi – mohutné nÄ›kolikapatrové budovÄ› s balkóny a terasami, na jejímž průčelí byly dobÅ™e patrné zbytky písmen nápisu „Domov Kim-ir Sena“. Starej dobrej mrtvej Kim by nám doufejme odpustil, že na HouÅ¡Å¥ce jsme se rozhodnÄ› neřídili jím propagovanou zásadou ÄŒchučche (úplná sobÄ›stačnost a izolace zemÄ›).  Naší zásadou je naopak pÅ™ijímat zajímavé revoluční podnÄ›ty odevÅ¡ad a také internacionalismus, který se projevil v ÃºÄasti mládeže z NÄ›mecka, Rakouska, Británie, Å védska, Slovenska a od nás. Celkem téměř 100 hlav – zatím nejvíce v historii revokempu. Vysokému počtu účastníků odpovídal i velký počet politických úvodů, shromáždÄ›ní a pracovních skupin. Mezi debatami byl napÅ™. Che Guevara, reformismus, feminismus, mýtus jedné krásy, kulturní revoluce v ÄŒÃ­nÄ›, černoÅ¡ské hnutí v USA, politika drog, útlak mládeže a revoluce, vznik faÅ¡ismu a profesionální sport. ShromáždÄ›ní se týkala Bushovy „války proti terorismu“, mobilizace na ESF v Paříži a budování revoluční internacionály mládeže. PracovnÄ›-diskusní skupiny se týkaly pÅ™edevším kampaní a aktivit REVO včetnÄ› kampanÄ› za naÅ¡eho soudruha, vÄ›znÄ›ného slovenského antifaÅ¡istu, a forem agitace na akcích i Å¡kolách. Když už byla Å™eč o naÅ¡em vÄ›znÄ›ném soudruhovi, tÅ™eba zmínit i to, že mu revokemp kolektivnÄ› poslal solidární dopis a vlajku. Mezi nejzajímavÄ›jší diskuse patÅ™il blok o REVO, který se týkal naší taktiky v protiválečném hnutí a naÅ¡eho vztahu k SOP. Diskuse byla dosti ostrá, neboÅ¥ se kempu účastnili také členové Socialistické solidarity (kromÄ› nich byli z ne-revařů přítomni i dva svérázní anarchisté z Liberce, členové KSÄŒM a kokrÅ¡panÄ›l Spinoza), kteří se pokouÅ¡eli využít nÄ›kterých sporných bodů v tÄ›chto otázkách k zasetí nedůvÄ›ry mezi členy REVO. Jejich argumentace ale nenaÅ¡la patÅ™ičné odezvy a naopak brzy poté se jeden jejich člen sám k REVO pÅ™ipojil. Večerní program kempu byl obzvláštÄ› bohatý: vedle skvÄ›lých filmů (ZemÄ› a svoboda, Chléb a růže, KÅ™ižník PotÄ›mkin) a videodokumentů z antikapitalis­tických protestů v JanovÄ› (2001) a Praze (2000), z Palestiny a Argentiny probÄ›hl přímo na revokempu živý koncert, jehož se zúčastnily skupiny Rude Guerilla (streetpunk z Prahy) a PNS (hornopočernická HC punková formace). NadÅ¡ení účastníků (ne tak ovÅ¡em správců budovy) bylo obrovské. Ale kultura není jen hudba, a proto byl jeden večer vÄ›nován rovněž recitaci radikální poezie z dílny skupiny Fronta na banán. A z úplnÄ› jiného soudku naÅ¡el své vděčné příznivce také pořádný táborák – samozÅ™ejmÄ› s vuÅ™ty, pivkem i zpíváním revolučních písní až do ochraptÄ›ní. Ale ač byly diskuse, práce na kampaních a promítání filmů sebezajímavÄ›jší, pÅ™esto se pozornost nakonec stočila ke klíčovému bodu, jemuž jsme zasvÄ›tili celý den – schvalování již dříve diskutovaného manifestu REVOLUTION „Cesta k revoluci“. Po nÄ›kolika letech své existence dostalo REVO na základÄ› politického vzdÄ›lávání a diskusí v rámci svého členstva konečnÄ› jasný program odrážející naÅ¡e pozice. Schválení programu znamenalo obrovský krok vpÅ™ed ve vývoji naší organizace k uzpůsobení úkolům a cílům, k nimž se již od svého začátku hlásila. Nebyl to ale krok bezbolestný – část REVO ÄŒesko program nepÅ™ijala, neboÅ¥ se jí zdál příliÅ¡ svazující a odporující volnému charakteru organizace. VÄ›tÅ¡ina z nás ale stála za názorem, že nepÅ™ijetí programu by znamenalo politickou a teoretickou stagnaci REVO a ústup z bojových frontových pozic, pÅ™itahujících k REVO nové mladé radikály, do závÄ›tří uzavÅ™ených, nerozvíjejících se diskusních kroužků. Program byl s mnoha dodatky od jednotlivých členů pÅ™ijat, což podtrhlo úspÄ›ch celého kempu, který pÅ™es mimořádnou organizační náročnost doslova „nakopl“ každého účastníka k jeÅ¡tÄ› vÄ›tší aktivitÄ› pro zdar REVO a dosažení naÅ¡ich cílů. Jediná Å¡koda je, že kvůli bezpečnostním důvodům se z tohoto kempu zachovalo jen velmi málo fotografií. 

2004, 2.-6. srpna. Rok 2004 znamenal zopakování pÅ™edcházejícího minulého roku. V Å™adÄ› ohledů jej lze hodnotil jako nejlepší kemp vůbec. Byla-li nÄ›jaká negativa, pak nižší účast, než jsme očekávali, která ale i tak téměř vyrovnala účast z roku 2003, nemluvÄ› o jisté kompenzaci v milé přítomnosti hned nÄ›kolika psích kamarádů. A pak tu také byly vosy, jimiž se to z nÄ›jakého důvodu tento rok v okolí HouÅ¡Å¥ky jenom hemžilo (a nadÄ›lily pÅ™itom mnoho žihadel, nÄ›kterým z nás i opakovaně… svinÄ›!) Jinak ale paráda! Potěšila zejména snad nejrozmanitÄ›jší skladba, které se za konání kempů podaÅ™ilo dosáhnout. Britové, NÄ›mci, ÄŒeÅ¡i, Å védi, Slováci, pár RakuÅ¡anů ale také člen REVO až z daleké Indonésie a hosté z Maďarska! Z nepolitických vÄ›cí je tÅ™eba zmínit, že oproti minulému roku se značnÄ› zlepÅ¡ilo vaÅ™ení, které obstarávala rodina jednoho z naÅ¡ich členů a dva pomocníci ze Slovenska (v roce 2003 nám jídlo vozil dodávkou jeden dosti nerudný pán, nemající pochopení pro naÅ¡i snídaňovou nepřítomnost po nočních flámech). Jiný člen zařídil zdarma, jen ze své dobré vůle, pro vÅ¡echny účastníky kempu přímo na místÄ› internetovou kavárnu postavenou výlučnÄ› na volnÄ› Å¡iÅ™itelných programech a operačním systému Linux. Počítače pak byly využívány od rána do noci. A lepší byla vlastnÄ› i celá organizace kempu, jeho cena a v nÄ›kterých ohledech i atmosféra. Večer již sice neprobÄ›hl živý koncert jako v roce 2003 (na nÄ›jž bohužel pÅ™iÅ¡lo nÄ›kolik stížností), ale o zábavu se postaral DJ Don z Newcastlu a párty v různých žánrech od punk, pÅ™es ska a reggae až po produkci ÄŒSSR z 80. let! Velký úspÄ›ch dále sklidil revoluční kvíz, karaoke, tombola o hodnotné ceny (vÄ›tÅ¡ina skončila v rukou soudruhů ze zahraničí, ale první cenu – láhev vodky Tovarišč – vyhrál člen naší skupiny, který se pak samozÅ™ejmÄ› podÄ›lil), další filmy jako Diktátor od Chaplina, Roger and Me od Michaela Moora, ZemÄ› a svoboda od Kena Loache (filmová poprava knÄ›ze, faÅ¡istického kolaboranta, byla odmÄ›nÄ›na potleskem) a Stávka od EjzenÅ¡tejna a repríza večerního táboráku. Zábava na terase a balkónech trvala vždy až do ranních hodin, což ovÅ¡em nÄ›kdy ne každému svÄ›dčilo. Úvodů v ÄeÅ¡tinÄ›, angličtinÄ› a nÄ›mčinÄ› bylo asi tolik co vloni, pÅ™ibylo ale mezinárodních diskusí. K zajímavým úvodům napÅ™. patÅ™ila historie čtyÅ™ internacionál, boj za sebeurčení Basků, ÄŒeskoslovensko 1945–48, vznik stalinismu, antikapitalistické hnutí, nebo vysvÄ›tlení kapitalistického vykoÅ™isÅ¥ování. Panelová debata se týkala opÄ›t budování revoluční internacionály mládeže a intervence REVO na Evropském sociálním fóru v LondýnÄ›. Na kempu probÄ›hla také první politická schůze homosexuálních členů naší organizace a mítinky na nichž se debatovalo, jak zvýšit zastoupení žen ve vedoucích funkcích a klíčových aktivitách. A samozÅ™ejmostí byly evergreeny v podobÄ› workshopu o taktice na demonstracích a sebeobranÄ›. Å koda, že se den pÅ™ed kempem nepodaÅ™ilo uskutečnit setkání s Palestinci žijícími v ÄŒR s plánovanou ukázkou politických karikatur, kuchynÄ›, tanců a arabské hudby. To už bychom ale chtÄ›li moc. Kemp na závÄ›r kolektivnÄ› poslal vyjádÅ™ení solidarity naÅ¡emu vÄ›znÄ›nému soudruhovi na Slovensko a argentinským studentům stíhaným v politických procesech do Buenos Aires a účastníci této povedené akce si mohli domů odvést pÄ›kné pamÄ›tní tričko.

2005, 3.-7. srpna. REVOkempu 2005 pÅ™edcházela dlouhá diskuse, zda jej vůbec konat a když, tak v jaké podobÄ›. Pro část členů REVOLUTION – zejména z Británie a Å védska – bylo každoroční cestování do stÅ™edu Evropy dosti náročné (i finančnÄ›), neumožňovalo práci s novými kontakty REVO, kteří vÄ›tÅ¡inou zůstávali doma a tento rok se k tomu navíc pÅ™idala i skutečnost, že priorita práce byla pÅ™iznána mobilizacím proti G8 ve Skotsku. Revokemp se tedy mÄ›l konat jako stÅ™edoevropské setkání, ale nakonec na nÄ›j nedorazil ani nikdo z REVO Rakousko, které mÄ›lo k mezinárodním akcím již dříve dosti chladný vztah. S tím souvisela i podstatnÄ› menší účast než v minulých letech: dorazilo 48 lidí. Kemp byl zároveň poslední, který se konal v příjemném prostÅ™edí objektů na HouÅ¡Å¥ce. Poslední dny, zvláštÄ› po odjezdu vÄ›tÅ¡iny nÄ›meckých revařů, zde bylo trochu ticho a smutno. Takový ale určitÄ› nebyl celý kemp – vedle mnoha úvodů a diskusí (sexualita: monogamie a prostituce, neoliberalismus a sociální stát, Venezuela a Chavez, Palestina a sionismus, hudba a móda pravicového extremismu nebo v nÄ›mčinÄ› probíhající seminář o ideologii tzv. antinÄ›mecké levice) zde probÄ›hly také tradiční oblíbené workshopy osobní sebeobrany a taktiky na demonstracích a také nácvik rétoriky a pouliční divadlo. To se stalo velmi populárním, kdy jako hlavní téma posloužil právÄ› probÄ›hlý brutální zásah policie proti účastníkům festivalu Czechtekk. Czechtekk ale poznamenal celý kemp i v Å™adÄ› dalších ohledů: na praktickém workshopu byl společnÄ› vyroben obří transparent „Nesmíme se bavit, když z toho nemáme zisk?“ a celé osazenstvo kempu pak i s tímto transparentem pÅ™ijelo podpoÅ™it jednu z protestních demonstrací proti zásahu na letenské pláni v Praze. Večery na kempu patÅ™ily tak jako dříve reprodukované hudbÄ›, sociálnÄ› kritickým filmům a dokumentům a rovněž novince – grilování uzenin i zeleninových Å¡pízů na terasách budovy. Za zmínku rovněž stojí mimořádnÄ› povedená interaktivní simulační hra na Å¡panÄ›lskou revoluci, kterou pÅ™ipravila členka REVO Natálie na pÅ™edposlední den kempu. Ve hÅ™e s otevÅ™eným vývojem se stÅ™etli trockisté, POUM, stalinisté, CNT a další síly usilující o hegemonii v revoluci, pÅ™ičemž k hÅ™e patÅ™ila i analýza provedených rozhodnutí, vydaných hesel apod. Za nejvÄ›tší přínos kempu nutno vyzdvihnout účast dvou mladých kontaktů ze Å výcarska, kterým se celá akce natolik líbila, že po kempu vstoupili a krátce na to vytvoÅ™ili novou sekci – REVO Å výcarsko. Byla to první sekce REVO, která vznikla jako nezávislá pouze díky úsilí a aktivitÄ› samotného REVO, což pÅ™edstavovalo nejlepší odpověď vzrůstající skupinÄ› pochybovačů o smyslu revokempů. CelkovÄ› lze tento revokemp považovat za poslední z Ãºspěšných houÅ¡teckých „velkých kempů“, byÅ¥ se na nÄ›m již negativnÄ› podepsal vývoj v REVOLUTION, který o rok pozdÄ›ji gradoval naÅ¡im rozkolem.

2006, 31. července – 5. srpna. Tento kemp byl prvním, který se konal na novém místÄ› v Liberci. Objekt na HouÅ¡Å¥ce mÄ›l být prodán novému majiteli s Ãºmyslem pÅ™estavby na luxusní hotel, což se vÅ¡ak až dosud (srpen 2008) nestalo a objekt stále pustne. Síly, které v roce 2005 ze zákulisí bojovaly proti konání revokempu, vystoupily tento rok přímo, a pomocí hlasovací maÅ¡inerie Ligy za 5. internacionálu se snažily zvrátit rozhodnutí REVO ÄŒesko a NÄ›mecko kemp uskutečnit. NaÅ¡e odhodlání, které až do zásahu sekretariátu Ligy sdílela i vÄ›tÅ¡ina mladých členů Ligy z ÄŒeska, vÅ¡ak nakonec rozhodlo. Kemp se nicménÄ› konal již v dobÄ› probíhajícího rozkolu REVOLUTION, což se podepsalo na nízkém počtu účastníků (celkem jen 33) a vztazích mezi nimi, které byly nÄ›kdy velmi napjaté. HodnÄ› slabá byla pÅ™edevším účast z ÄŒeska. Na tomto kempu byla založena tendence iREVO, jejímž posláním bylo zorganizovat členy REVO nenacházející se pod disciplinou sekretariátu Ligy, kteří usilovali o zachování nezávislého, politického a revolučního charakteru REVOLUTION. Simulační hra na maďarskou revoluci 1956 zanechala v ÃºÄastnících mnoho vzpomínek, neboÅ¥ se vedle dÄ›lání politických rozhodnutí opírala také o vyproÅ¡Å¥ování z pout, reálné útÄ›ky „byrokratů“ pÅ™ed „dÄ›lníky“ výskokem z okna a dramatické odhalování Å¡piona CIA. VÅ¡em pÅ™inesla úsmÄ›vy na tvář, pouze správa objektu se na naÅ¡e počínání tvářila ponÄ›kud zachmuÅ™enÄ›. Jeden den kempu byl pro zahraniční soudruhy vyhrazen pro návÅ¡tÄ›vu Prahy, který nÄ›kteří strávili na zahrádce s pivečkem, druzí pak návÅ¡tÄ›vou „Muzea komunismu“.

2007, 23.-28. července. Téměř rok po rozkolu v REVOLUTION byla v naší organizaci stále znát „nenormální“ atmosféra. Rozkol se nejvíce podepsal na české sekci, kde jsme se Å¡típli na půl, a tak kvůli naÅ¡emu malému počtu jsme se tohoto roku kempu v Liberci jako skupina nezúčastnili (ani na nÄ›j nemobilizovali) a pÅ™ijeli jsme pouze pÅ™ed konferencí iREVO, která se konala na závÄ›r kempu. Proto popis revokempu 2007 najdete v podání naÅ¡ich soudruhů – ZDE. S naÅ¡imi kamarády jsme se ovÅ¡em vidÄ›li už pár dní pÅ™edtím pÅ™i jejich výletÄ› do Prahy. Nakonec jsme společnÄ› s NÄ›mci, Å výcary i nÄ›kolika Brity dali dohromady sluÅ¡ných 42 lidí, ale na starou HouÅ¡Å¥ku to zdaleka nemÄ›lo. PÅ™esto jsme si nikdy, ani na okamžik, nepÅ™ipustili možnost s revokempy skončit, utnout tradici, která pÅ™inesla naší organizaci tolik pozitivního. A v této tradici, jak víte, pokračuje REVO i nadále. Příští rok to bude zahájení dalších 10 let od konání prvního, skromného revokempu. Věřme, že toto nové desetiletí pÅ™inese revokempová setkání alespoň stejnÄ› tak povedená, jako byla ta, kterými jsme si nyní letem svÄ›tem ve vzpomínkách proÅ¡li.

Nikola, REVO Praha

Žádný komentář

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).